Archiv nach Schlagworten: 联邦制

各国政治制度介绍之比利时 1

图:比利时国会

比利时人口约1千1百20万,国土面积3万平方公里。平均每平方公里349人。

比利时1831年从荷兰独立并于当年制定了宪法,其主要内容为: Weiterlesen »

Aufrufe: 8254

Translate »